Newfeed Facebook

Cách ẩn hiển thị kết bạn trên Newfeed Facebook

Cách ẩn hiển thị kết bạn trên Newfeed Facebook

Thông báo kết bạn cũng là một trong những thông báo khiến người dùng cảm thấy phiền, do đó nếu cảm thấy tính năng này không thực sự cần thiết thì bạn có thể ẩn nó đi. Ẩn thông báo